บัตรขาเข้าออนไลน์ และค่าธรรมเนียมใหม่

การเปลี่ยนแปลงในอิมมิเกรชั่นล่าสุดมี 2 อย่างคือ  ที่มีผลกับนักท่องเที่ยวหรือผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่เข้าอเมริกา คือ บัตรขาเข้าปัจจุบันเป็นออนไลน์  และอีกอย่างคือ ทางรัฐบาลคิดค่าธรรมเนียมการออกใบเขียวให้ สำหรับผู้ยื่นเรื่องขอใบเขียวมาจากสถานทูต เรียกค่าธรรมเนียมว่า Domestic Processing Fee เป็นเงิน $165.00

บัตรขาเข้าหรือ I-94

เมื่อก่อนโดยปกตินักท่องเที่ยวหรือผู้ถือวีซ่าชั่วคราวทุกประเภทที่เดินทางเข้าอเมริกา  จะต้องกรอก “บัตรขาเข้า” หรือ “ฟอร์ม I-94” หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “วีซ่าเล็ก” ที่ทางแอร์โฮสเตสให้กระดาษคุณกรอกในเครื่องบิน และพอลงสนามบิน คุณยื่นให้เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นและเจ้าหน้าที่จะแสตมป์วันที่ที่คุณเดินทางเข้า วันที่คุณต้องเดินทางออก และประเภทวีซ่า บัตรขาเข้านี้เป็นหลักฐานสำคัญว่าคุณเข้าอเมริกาอย่างถูกต้องและผ่านอิมมิเกรชั่นตรวจโปรดอ่านความรู้เพิ่มเกี่ยวกับบัตรขาเข้า  ในหนังสือกฎหมายอิมมิเกรชั่น”หัวข้อ “วีซ่าเล็ก” บทที่ 3 “วีซ่าชั่วคราว” หน้า 27 คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงกับดิฉัน ส่วนแฟนคลับที่เมืองไทยซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308

บัตรขาเข้า ออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2013 ทางอิมมิเกรชั่นเลิกออกบัตรขาเข้า หรือ I-94 หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “วีซ่าเล็ก”ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวอื่นๆอีกต่อไป คุณต้องเข้าออนไลน์ กรอกฟอร์มเอง และพิมพ์ฟอร์มออกมาเอง คุณสามารถพิมพ์บัตรฟอร์มในระหว่างที่คุณอยู่ในประเทศเท่านั้น เมื่อคุณเดินทางออกนอกประเทศเมื่อไร ข้อมูลนี้จะถูกลบ และคุณไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้  คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ฟอร์มได้ ถ้าคุณเดินทางออกนอกประเทศตามกำหนดโดยไม่ได้อยู่เกิน เพราะทางอิมมิเกรชั่นจะมีข้อมูลของคุณตอนคุณเดินทางออก  แต่ถ้าคุณอยู่เกินและปล่อยให้วีซ่าขาด คุณต้องมีหลักฐานบัตรขาเข้านี้  เผื่อในอนาคต ถ้าคุณได้ทำเรื่องขอใบเขียว  ข้อแนะนำคือ ทันทีที่คุณเดินทางเข้าอเมริกา คุณควรเข้าออนไลน์กรอกข้อมูลและพิมพ์บัตรขาเข้าทันทีเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าอเมริกา

วิธีทำ

เข้าเว๊บไซท์อิมมิเกรชั่นที่   www.cbp.gov/I94. คุณจะเป็นตัวอย่างตามข้างล่างนี้ ข้อมูลที่ต้องกรอกคือ นามสกุล ชื่อ วันเดือนปีเกิด นัมเบอร์พาสปอร์ต ประเทศที่ออกพาสปอร์ตให้ วันที่เดินทางเข้าอเมริกา และประเภทวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยวคือ B-2) ประเภทวีซ่าคุณสามารถดูได้จากแสตมป์ที่เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นแสตมป์ลงในพาสปอร์ต

I-94

ค่าธรรมเนียม Domestic Processing Fee

ค่าธรรมเนียมทำใบเขียวปัจจุบันถ้าทำในประเทศหรือ “ปรับสถานภาพ” ค่าธรรมเนียมทั้งหมด $1,490.00 จ่ายทีเดียว แต่ถ้าคุณขอใบเขียวมาจากเมืองไทย ค่าธรรมเนียมจ่ายทั้งหมด 3 ขั้นตอนคือ ค่ายื่นคำร้อง $420.00 ค่า Fee Bills $318.00 และหลังสัมภาษณ์เรื่องผ่านเรียบร้อยแล้ว มีค่าธรรมเนียม Domestic Processing Fee อีก $165.00 ซึ่งอันนี้คุณต้องจ่ายออนไลน์ คุณถึงจะได้ตัวบัตรเขียว  ถ้าคุณยังไม่ได้จ่ายและคุณเดินทางเข้าอเมริกามาก่อน  คุณจะไม่ได้รับใบ เขียวทางไปรษณ์ย์ จนกระทั่งคุณจ่ายเงินก่อน กฎใหม่นี้มีผลบัคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2013

%d bloggers like this: